5. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

(Reklamačný poriadok)

5.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručný list je priložený k zásielke.

5.2 Ak zákazník zistí iné ako zjavné poškodenia zásielky, je o tom povinný informovať predávajúceho. Zákazník môže informovať predávajúceho telefonicky na čísle +421 911 763 862 alebo písomne na reklamacia@we-tec.sk.

5.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, nevhodným ošetrovaním, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, v rozpore s návodom na použitie, úmyselným poškodením, neodborným zásahom do tovaru alebo za vady tovaru, na ktoré bol zákazník upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

5.4 Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrovaný rozdiel u prírodných materiálov (napr. koža, drevo), textilných a umelých materiálov (napr. pri nábytkových látkach sú drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom odtieni), lakovaných plôch, a to najmä u dodatočne objednaného tovaru. Vadou nie sú rozdiely rozmerov pri čalúnenom nábytku v rámci tolerancie. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Farebné zobrazenie látok, kože, koženky, kovu a dreva na ponúkanom tovare sa môže mierne líšiť od skutočnosti v závislosti od farebného rozlíšenia jednotlivých monitorov počítačov alebo použitého typu papiera pri tlačovinách. Tieto odlišnosti nie sú dôvodom na reklamáciu.

5.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na malé technické zmeny predávaného tovaru.

5.6 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

5.7 Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

5.8 Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci musí uplatniť reklamáciu písomným spôsobom, faxom alebo poštovou zásielkou kde uvedie alebo označí presne vadu/vady tovaru, priloží foto/video dokumentáciu reklamovanej vady tovaru. Ďalej musí kupujúci poskytnúť kópiu dokladu o kúpe a kópiu potvrdeného dodacieho listu.

5.9 Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti písomné potvrdenie, ktoré mu doručí e-mailom, faxom alebo poštovou zásielkou. Prípadne ho telefonicky informuje.

5.10 V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

5.10.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5.10.2 Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať.

5.10.3 Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

5.10.4 Vada, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru, ak montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho. Uvedené platí aj v prípade, keď montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky vykonal kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie veci do prevádzky.

5.11 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

5.12 Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru uskutočnenou kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou, neodbornou starostlivosťou či montážou uskutočnenou kupujúcim.

5.13 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa podania reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu – inému subjektu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom. Ak sa tovar zhotovuje na zákazku, alebo sa pre kupujúceho objednáva u dodávateľa je vybavenie reklamácie závislé od času, ktorý je nevyhnutný pre dodanie náhradného plnenia od dodávateľa. Kupujúci si nebude uplatňovať právo odstúpiť od zmluvy.

5.14 Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

5.15 Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.16 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Za reklamáciu sa nepovažuje:

    Namietanie nedostatkov tovaru podľa článkov 5.3, 5.4, 5.5

5.17 Kupujúci svojím podpisom na kúpnej zmluve alebo objednávke (aj elektronicky zaslanej) potvrdzuje, že bol oboznámený so znením reklamačného poriadku a s postupom pri uplatňovaní reklamácie.

5.18 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho preberaní. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád, ktoré zistí neskôr len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

5.19 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený.

5.20 Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.

5.21 Kupujúci – spotrebiteľ je povinný reklamovaný tovar po uznaní reklamácie predávajúcim riadne zabaliť a doručiť predávajúcemu. Adresu skladu predávajúci poskytne bezodkladne po vyzvaní.