Všeobecné obchodné podmienky WE-TEC, s.r.o. 
1. Všeobecné ustanovenia 
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť WE-TEC, s r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava, IČO: 3583 0000, DIČ: 2020261298 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“ alebo „spotrebiteľ“), ktorej predmetom je kúpa tovaru. 
1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, na základe ktorých predávajúci dodá tovar kupujúcemu. 
1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými 
podmienkami. Svojím podpisom na kúpnej zmluve alebo potvrdením objednávky elektronickou formou kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so znením všeobecných obchodných podmienok a súhlasí s nimi. 
1.4 Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené kúpnou zmluvou alebo týmito „Všeobecnými obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 
pri predaji tovaru alebo poskytovaním služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. 
1.5 Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že predávaný tovar je určený pre použitie v domácnosti, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nadmernou záťažou, používaním tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely ako je použitie uvedené v kúpnej zmluve alebo v návode na použitie, prípadne záručnom liste. 
1.6 Všetok tovar v sortimente firmy WE-TEC s.r.o. je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa. 
2. Definícia pojmov 
2.1 Predávajúci je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov ponúka alebo predáva výrobok alebo produkt alebo tovar, alebo poskytuje služby, a ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 
2.2 Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. 
2.3 Kupujúci – iný subjekt je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy, koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 
2.4 Tovarom sa rozumejú všetky produkty v sortimente firmy WE-TEC s.r.o. Ak nie je uvedené inak, všetky tovary sú v demonte, t.j. rozložené na jednotlivé dielce, ktoré je potrebné podľa priloženého návodu zmontovať. Ak návod nie je priložený k tovaru, na vyžiadanie ho poskytneme. 
3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 
3.1 Kúpna zmluva je uzavretá podpisom zmluvných strán, zaplatením zálohy alebo kúpnej ceny alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo prevzatím tovaru podľa toho, ktorá udalosť nastala skôr. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Uzavretiu kúpnej zmluvy predchádza objednávka, ktorá má písomnú formu. Objednávka sa môže prijať vo forme e-mailu zaslaného na e-mail adresy firmy WETEC, 
s.r.o. faxom, vyplnením kontaktného formulára, prostredníctvom elektronických prostriedkov, kde sa uvedie, že ide o objednávku. Objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje: osobné a kontaktné údaje kupujúceho (celé meno, adresu trvalého bydliska, adresu doručenia ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, e-mail adresa, tel. kontakt) a to v prípade fyzickej osoby, v prípade právnickej osoby navyše obchodné meno, IČO, DIČ, jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, identifikáciu miesta dodania tovaru v Slovenskej republike. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Kupujúci odoslaním alebo odoslaním objednávky s povinnosťou platby alebo podpísaním objednávky potvrdzuje, že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné. 
3.2 Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú podpisom oboch zmluvných strán alebo zaslaním objednávky zákazníka na emailovú adresu predávajúceho alebo odoslaním objednávky s povinnosťou platby prostredníctvom elektronických prostriedkov. Zálohová faktúra bude zákazníkovi zaslaná na nim uvedenú e-mailovú adresu spolu s informáciou o platbe za objednaný tovar. Informácie o lehote a mieste dodania objednaného tovaru budú zákazníkovi oznámene e-mailovou správou alebo telefonicky na nim uvedenom tel. čísle. 
3.5 Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. 
3.6 Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú. 
3.7 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň jej záväzného akceptovania. V iný ako uvedený deň si predávajúci môže uplatniť storno poplatok vo forme administračného poplatku vo výške 10,00 % z konečnej ceny tovaru. V prípade nesúhlasu kupujúceho s lehotou dodania objednaného tovaru, ktorá sa neúmerne predĺžila, môže kupujúci objednávku stornovať bez nároku predávajúceho na storno poplatok. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou, taktiež potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou(faxom, e-mailom, poštovou zásielkou). 
3.8 Spotrebiteľ nie je oprávnený a nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. v platnom znení, nakoľko tovar má charakter špecifikovaný v bode 1.6 týchto Všeobecných obchodných podmienok. 
4. Práva a povinnosti zmluvných strán 
4.1 Práva a povinnosti predávajúceho sú nasledovné: 
4.1.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a akosti, v dohodnutej dodacej lehote, vhodným spôsobom zabalený, na dohodnuté miesto dodania. Odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi. 
4.1.2 Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, pokiaľ z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je možné objednaný tovar kupujúcemu dodať. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo formou emailu. V prípade, ak kupujúci zaplatil preddavok kúpnej ceny a došlo k zrušeniu objednávky, predávajúci je povinný vrátiť zaplatený preddavok do 15 pracovných dní od zrušenia objednávky v plnej výške na účet uvedený kupujúcim. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť ohľadne oznámenia účtu, na ktorý má byť preddavok vrátený. 
4.1.3 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. 
4.2 Práva a povinnosti kupujúceho sú nasledovné: 
4.2.1 Prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami. 
4.2.2 Zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve a obchodných podmienkach do dvoch dní od oznámenia o pripravenosti tovaru k prevzatiu, potvrdiť svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a uvedením čísla občianskeho preukazu prevzatie objednaného tovaru. 
4.2.3 Nepoškodzovať obchodné meno predávajúceho. 
4.2.4 V dodacom liste svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby potvrdiť prevzatie tovaru. 
4.2.5 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. 
4.2.6 V prípade, že zákazník alebo ním poverená osoba v dohodnutý deň prevzatia tovaru nie je k dispozícii na prebratie tovaru, predávajúci si bude účtovať dodatočné náklady na opätovné doručenie vo výške 10% z celkovej kúpnej ceny tovaru a vyhradzuje si právo určiť iný deň dodania. 
5. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie 
(Reklamačný poriadok) 
5.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručný list je priložený k zásielke. 
5.2 Ak zákazník zistí iné ako zjavné poškodenia zásielky, je o tom povinný informovať predávajúceho. Zákazník môže informovať predávajúceho telefonicky na čísle 00421 911 763 862 alebo písomne na reklamacia@we-tec.sk. 
5.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, nevhodným ošetrovaním, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, v rozpore s návodom na použitie, úmyselným poškodením, neodborným zásahom do tovaru alebo za vady tovaru, na ktoré bol zákazník upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy. 
5.4 Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrovaný rozdiel u prírodných materiálov (napr. koža, drevo), textilných a umelých materiálov (napr. pri nábytkových látkach sú drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom odtieni), lakovaných plôch, a to najmä u dodatočne objednaného tovaru. Vadou nie sú rozdiely rozmerov pri čalúnenom nábytku v rámci tolerancie. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Farebné zobrazenie látok, kože, koženky, kovu a dreva na ponúkanom tovare sa môže mierne líšiť od skutočnosti v závislosti od farebného rozlíšenia jednotlivých monitorov počítačov alebo použitého typu papiera pri tlačovinách. Tieto odlišnosti nie sú dôvodom na reklamáciu. 
5.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na malé technické zmeny predávaného tovaru. 
5.6 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. 
5.7 Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. 
5.8 Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci musí uplatniť reklamáciu písomným spôsobom, faxom alebo poštovou zásielkou kde uvedie alebo označí presne vadu/vady tovaru, priloží foto/video dokumentáciu reklamovanej vady tovaru. Ďalej musí kupujúci poskytnúť kópiu dokladu o kúpe a kópiu potvrdeného dodacieho listu. 
5.9 Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti písomné potvrdenie, ktoré mu doručí e-mailom, faxom alebo poštovou zásielkou. Prípadne ho telefonicky informuje. 
5.10 V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva: 
5.10.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 
5.10.2 Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať. 
5.10.3 Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. 
5.10.4 Vada, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru, ak montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho. Uvedené platí aj v prípade, keď montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky vykonal kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie veci do prevádzky. 
5.11 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. 
5.12 Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru uskutočnenou kupujúcim alebo 
neodbornou manipuláciou, neodbornou starostlivosťou či montážou uskutočnenou kupujúcim. 
5.13 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa podania reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu – inému subjektu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom. Ak sa tovar zhotovuje na zákazku, alebo sa pre kupujúceho objednáva u dodávateľa je vybavenie reklamácie závislé od času, ktorý je nevyhnutný pre dodanie náhradného plnenia od dodávateľa. Kupujúci si nebude uplatňovať právo odstúpiť od zmluvy. 
5.14 Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. 
5.15 Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 
5.16 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Za reklamáciu sa nepovažuje: 
Namietanie nedostatkov tovaru podľa článkov 5.3, 5.4, 5.5 a 8.3 
5.17 Kupujúci svojím podpisom na kúpnej zmluve alebo objednávke (aj elektronicky zaslanej) potvrdzuje, že bol oboznámený so znením reklamačného poriadku a s postupom pri uplatňovaní reklamácie. 
5.18 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho preberaní. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád, ktoré zistí neskôr len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. 
5.19 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený. 
5.20 Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal. 
5.21 Kupujúci – spotrebiteľ je povinný reklamovaný tovar po uznaní reklamácie predávajúcim riadne zabaliť a doručiť predávajúcemu. Adresu skladu predávajúci poskytne bezodkladne po vyzvaní. 
6. Platobné podmienky 
6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a dopravné riadne a včas, tak ako bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, najneskôr však pred prevzatím tovaru. Vydanie tovaru je podmienené úhradou tovaru v plnej výške dohodnutej ceny. 
6.2 Kúpnou cenou sa rozumie cena dohodnutá v kúpnej zmluve podľa platného cenníka predávajúceho v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo subdodávateľov. Akciové ceny sú zreteľne označené a ich platnosť trvá do vypredania zásob alebo do ukončenia akcie. Ceny sú uvedené vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH). 
6.3 Predmetom zmluvy ani súčasťou kúpnej ceny nie je vyloženie tovaru z vozidla. ktoré tovar dopravilo, vynesenie tovaru na poschodie alebo znesenie z poschodia ani montáž nábytku. Vynášku na poschodie alebo znesenie z poschodia je možné si doobjednať pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Za každých 0,01-100 kg váhy tovaru účtujeme 50 EUR ak bytový dom disponuje nákladným výťahom do ktorého sa zmestí tovar v demonte alebo v celku. Ak bytový dom nedisponuje nákladným výťahom do ktorého sa zmestí tovar v demonte alebo v celku, vynášku poskytujeme za poplatok 25 EUR za každých 0,01-100 kg váhy tovaru za jedno podlažie pričom sa cena vynásobí za každé prejdené poschodie. Montáž nábytku poskytujeme v cene 10 % z ceny montovaného tovaru (minimálne však 50,00 €). Príchod montážnikov na miesto montáže je spoplatnené sumou 35 EUR s DPH. Montáž poskytujeme iba v Bratislave a v blízkom okolí po dohode. 
6.4 Kupujúci je povinný zaplatiť pri uzatvorení kúpnej zmluvy zálohu na kúpnu cenu podľa určenia predávajúceho. Výška požadovanej úhrady zálohovej faktúry je cca 50%, ak nie je dohodnuté inak. 
6.5 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 
6.6 Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravy. Na úhradu zostatku kúpnej ceny budete vyzvaný firmou We-tec, s.r.o. 3- 5 pracovných dní pred dodaním tovaru z mailov: zoldosova@we-tec.sk, resp. holcbarova@we-tec.sk.  
Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dňom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny a dopravného, podľa toho ku ktorej z uvedených skutočností dôjde skôr. 
6.7 Kupujúci môže uskutočniť platbu za objednaný tovar na základe zálohovej faktúry bankovým prevodom alebo vložením finančných prostriedkov priamo na účet predávajúceho v ČSOB, IBAN:   SK73 7500 0000 0006 0264 1593 alebo číslo účtu: 602641593/7500. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 
6.8 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. 
6.9 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a dopravné, najneskôr pred dodaním tovaru. 
6.10 Tovar je až do celkovej úhrady fakturovanej čiastky majetkom firmy WE-TEC, s.r.o. 
6.11 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. 
6.12 V prípade ak sa kupujúci rozhodne od zmluvy odstúpiť po prevzatí tovaru a riadnom uhradení ceny tovaru z akéhokoľvek dôvodu a tovar bude chcieť vrátiť, môže tak urobiť s výslovným súhlasom predávajúceho, avšak kupujúci musí tovar nepoškodený, nepoužitý, funkčný a riadne zabalený na vlastné náklady dopraviť na adresu určenú predávajúcim. Kupujúci je oprávnený v tejto sume ku kúpe akéhokoľvek iného tovaru z ponuky predávajúceho. 
7. Dodacie lehoty, dodacie podmienky a doprava 
7.1 Tovar bude zákazníkovi dodaný v lehote určenej v kúpnej zmluve. Dodacia lehota je 1 – 12 týždňov. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred termínom dodania tovaru dohodnutým v kúpnej zmluve. V prípade nedodržania termínu dodania tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
7.2 Zákazník môže byť o termíne dodania tovaru informovaný minimálne 1 pracovný deň vopred a to telefonicky, e-mailom alebo sms správou. 
7.3 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar do miesta dodania tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru ním poverenou osobou a podpísať doklad o prevzatí tovaru, kde uvedie aj číslo Občianskeho preukazu, pre potreby identifikácie. Tovar sa považuje za doručený pristavením vozidla s tovarom a posunutím tovaru na hranu korby tohto vozidla s tovarom na mieste dodania. Miesto dodania tovaru musí byť prístupné po oficiálnych cestných komunikáciách pre nákladné vozidlá. 
7.4 Po uhradení kompletnej kúpnej ceny zabezpečuje firmou We-tec, s.r.o. zazmluvnená špedičná firma dodanie tovaru na adresu kupujúceho a to v termíne na ktorom sa špedičná služba a kupujúci dohodnú. Touto špedičnou firmou je: FLASHTRANS, Alejová 2, 040 11 Košice, telefón: 0915 792 046, email: flashtransdoprava@gmail.com  a  táto firma je kompetentná komunikovať  v tejto záležitosti s kupujúcim. 
V prípade inej špedičnej firmy je kupujúci firmou We-tec, s.r.o. vopred informovaný o spôsobe a termíne dodania tovaru. 
Pri vlastnom odbere tovaru je miestom odberu predajňa We-tec v OC STYLA, Studená 4/B, Bratislava. Upozorňujeme, že k vlastnému odberu tovaru sú potrebné dve osoby. 
 
7.5 Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky s tovarom uskutočniť kontrolu zásielky s cieľom zistiť či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Pokiaľ sú pri prevzatí zistené zjavné znaky poškodenia, zákazník zásielku neprevezme a tento stav písomne nahlási predávajúcemu. Zákazník si zároveň skontroluje počet balíkov na prepravnom liste so skutočným počtom doručených balíkov, ktoré musia byť identické. Ak sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom balíkov doručovaných, zákazník preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a reklamáciu nahlási písomne predávajúcemu. 
7.6 Cena dopravy tovaru v rámci celej Slovenskej republiky je účtovaná vo výške 10% z celkovej konečnej ceny tovaru, ak nie je uvedené inak. Cena dopravy do a v rámci celej Českej republiky je účtovaná vo výške 15 % z celkovej konečnej ceny tovaru ak nie je uvedené inak. 
7.7 Pokiaľ je zásielka doručovaná kuriérom, zákazník nemusí byť vopred kontaktovaný. Pokiaľ zákazník nie je pri doručovaní zásielky zastihnutý, je mu v mieste doručenia zanechané oznámenie, na základe ktorého je zákazník povinný kuriérsku spoločnosť kontaktovať a dojednať s ňou čas dodania. Termín dodania tovaru je zachovaný i vtedy, pokiaľ je pokus o doručenie zásielky, pri ktorom nebol zákazník zastihnutý, uskutočnený pred uplynutím termínu dodania tovaru. 
7.8 Ak bude potrebné doručenie zásielky opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo inej ním poverenej osoby na mieste dodania tovaru, všetky náklady na doručenie a aj opakované doručenie tovaru hradí kupujúci. 
7.9 Zákazník je povinný uhradiť skutočné náklady dopravy (dopravné) v prípade, že zákazník neprevezme od kuriéra tovar, z dôvodu na strane zákazníka, pokiaľ zákazník pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru písomne nenahlási predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy. 
7.10 Ak je vystavený tovar na predajni určený k priamemu predaju, zákazník je povinný pri jeho odobraní uhradiť celkovú kúpnu cenu predávajúcemu v plnej výške. Zákazník si tento tovar na vlastné náklady a riziko odoberie a prepraví na ním určené miesto. Predávajúci nezodpovedá za žiadne poškodenia a vady vzniknuté pri preprave v réžii kupujúceho. Predávajúci tovar pripraví k odobraniu, tak aby bola bezpečná manipulácia s tovarom zabezpečená. Vzhľadom na podmienky prevádzky ako kúpneho miesta, nemôže predávajúci zabezpečiť také zabalenie tovaru ako by zabezpečil v prípade objednania iného kusu tovaru. 
7.11 Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania uvedený v bode 7.1 a na cenovkách je orientačný. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany výrobcu, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane. O tejto skutočnosti predávajúci oboznámi kupujúceho a na požiadanie vydá kupujúcemu písomné potvrdenie. V tomto prípade kupujúcemu nevzniká nárok na odškodnenie v podobe napr. dodatočnej zľavy ani na inú kompenzáciu zo strany predávajúceho. 
7.12 V prípade, ak kupujúci nezaplatí za tovar a neprevezme ho do 7 dní po uplynutí lehoty stanovenej v kúpnej zmluve alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5 EUR s DPH za každý aj začatý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe, sa zaplatená záloha za dohodnutý tovar započíta v celej výške na zmluvnú pokutu. 
7.13 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho sú k dispozícii zákazníkovi v elektronickej podobe a na trvalých nosičoch. 
7.14 Zákazník si môže objednať dodanie tovaru, ktorý je skladom, na určitú hodinu v deň nami plánovaného dodania tovaru a to za poplatok 50,00 EUR s DPH. Vyhradzujeme si právo v dôsledku nepredvídateľnej dopravnej situácie, prísť na miesto určenia v časovom predstihu alebo v časovom sklze. 
8. Záverečné ustanovenie 
8.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa ich zverejnenia a riadia sa nimi všetky kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. 
8.2 V prípade, ak je kupujúcim Kupujúci – iný subjekt, definovaný v článku 2.3, kúpna zmluva a všetky právne vzťahy v súvislosti s kúpnou zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
8.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú vyvesením v prevádzkach predávajúceho. 
8.4 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby. 
8.5 Kúpna zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
8.6 Kupujúci potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a s ich obsahom v celom rozsahu súhlasí. 
8.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
9. Ochrana osobných údajov 
9.1 Zaslaním alebo spísaním a podpisom objednávky zákazník v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 18/2018“) a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, vrátane zabezpečenia prepravy a prípadnej montáže tovaru u zákazníka, ako aj na marketingové účely predávajúceho. Pri spracúvaní objednávky je právny základ spracovania článok 6, ods. 1 písmeno b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpnej zmluvy) a tiež na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov § 13 ods. 1 písmeno c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu (zákon o DPH). Na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy so zákazníkom je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, alebo sprostredkovateľ osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje v mene predávajúceho, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci vykonávajúci dopravu a montáž tovaru. Udelený súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a platí až do písomného odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník. 
PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Článok I. 
Úvodné ustanovenia 
Prevádzkovateľom je spoločnosť WE-TEC, s.r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú Tel.: + ; Fax: 02/44 37 24 83, info@we-tec.sk 
Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) 
Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. 
Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu. 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 
„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby 
Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy a pracovnej zmluvy. 
Práva dotknutej osoby 
Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. 
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov. 
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk) 
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte: info@we-tec.sk 
10. Spôsob informovania spotrebiteľov o zbere odpadov 
10.1 V zmysle zákona č. 119/2010 Z z. o obaloch v platnom znení (ďalej len „zákon č. 119/2010“) Vás informujeme o spôsobe zabezpečenia zberu odpadov z obalov podľa § 7 ods. 9 . Zber zabezpečujeme prostredníctvom firmy NATURPACK. 
 
 
V Bratislave, dňa 1.10.2023 Ing. Peter Pohly