Cena dopravy tovaru v rámci celej Slovenskej republiky je iba 30,00 € s DPH. Pri objednávkach nad 500,00 € Vám tovar dovezieme ZADARMO.
Cena dopravy do a v rámci celej Českej republiky je účtovaná vo výške 15 % z celkovej konečnej ceny tovaru ak nie je uvedené inak.

Dopravu zabezpečujeme vlastným autom po oficiálnych a nákladným autom dostupných cestných komunikáciách v rámci celej SR.

Osobný odber tovaru po dohode je možný z predajne We-tec  (OC STYLA) v Bratislave a zo skladu v okrese Levice taktiež ZDARMA. 

Previac info volajte alebo píšte na:

+421 911 763 862
info@we-tec.sk

Ak si želáte dopraviť tovar do zahraničia, prosím kontaktujte nás.

Platobné podmienky

6. Platobné podmienky

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a dopravné riadne a včas, tak ako bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, najneskôr však pred prevzatím tovaru. Vydanie tovaru je podmienené úhradou tovaru v plnej výške dohodnutej ceny.

6.2 Kúpnou cenou sa rozumie cena dohodnutá v kúpnej zmluve podľa platného cenníka predávajúceho v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo subdodávateľov. Akciové ceny sú zreteľne označené a ich platnosť trvá do vypredania zásob alebo do ukončenia akcie. Ceny sú uvedené vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH).

6.3 Predmetom zmluvy ani súčasťou kúpnej ceny nie je vyloženie tovaru z vozidla. ktoré tovar dopravilo, vynesenie tovaru na poschodie alebo znesenie z poschodia ani montáž nábytku. Vynášku na poschodie alebo znesenie z poschodia je možné si doobjednať pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Za každých 0,01-100 kg váhy tovaru účtujeme 50 EUR ak bytový dom disponuje nákladným výťahom do ktorého sa zmestí tovar v demonte alebo v celku. Ak bytový dom nedisponuje nákladným výťahom do ktorého sa zmestí tovar v demonte alebo v celku, vynášku poskytujeme za poplatok 25 EUR za každých 0,01-100 kg váhy tovaru za jedno podlažie pričom sa cena vynásobí za každé prejdené poschodie. Montáž nábytku poskytujeme v cene 10 % z ceny montovaného tovaru (minimálne však 50,00 €). Príchod montážnika na miesto montáže je spoplatnené sumou 30 EUR s DPH. Montáž poskytujeme iba v Bratislave a v blízkom okolí po dohode.

6.4 Kupujúci je povinný zaplatiť pri uzatvorení kúpnej zmluvy zálohu na kúpnu cenu podľa určenia predávajúceho. Výška požadovanej úhrady zálohovej faktúry je cca 50%, ak nie je dohodnuté inak.

6.5 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.6 Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravy. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dňom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny a dopravného, podľa toho ku ktorej z uvedených skutočností dôjde skôr.

6.7 Kupujúci môže uskutočniť platbu za objednaný tovar na základe zálohovej faktúry bankovým prevodom alebo vložením finančných prostriedkov priamo na účet predávajúceho v ČSOB, IBAN:   SK73 7500 0000 0006 0264 1593 alebo číslo účtu: 602641593/7500. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.8 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.9 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a dopravné, najneskôr pred dodaním tovaru.

6.10 Tovar je až do celkovej úhrady fakturovanej čiastky majetkom firmy WE-TEC, s.r.o.

6.11 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.12 V prípade ak sa kupujúci rozhodne od zmluvy odstúpiť po prevzatí tovaru a riadnom uhradení ceny tovaru z akéhokoľvek dôvodu a tovar bude chcieť vrátiť, môže tak urobiť s výslovným súhlasom predávajúceho, avšak kupujúci musí tovar nepoškodený, nepoužitý, funkčný a riadne zabalený na vlastné náklady dopraviť na adresu určenú predávajúcim. Kupujúci je oprávnený v tejto sume ku kúpe akéhokoľvek iného tovaru z ponuky predávajúceho.

7. Dodacie lehoty, dodacie podmienky a doprava

7.1 Tovar bude zákazníkovi dodaný v lehote určenej v kúpnej zmluve. Dodacia lehota je 1 – 12 týždňov. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred termínom dodania tovaru dohodnutým v kúpnej zmluve. V prípade nedodržania termínu dodania tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

7.2 Zákazník môže byť o termíne dodania tovaru informovaný minimálne 1 pracovný deň vopred a to telefonicky, e-mailom, sms správou alebo faxom.

7.3 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar do miesta dodania tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru ním poverenou osobou a podpísať doklad o prevzatí tovaru, kde uvedie aj číslo Občianskeho preukazu, pre potreby identifikácie. Tovar sa považuje za doručený pristavením vozidla s tovarom a posunutím tovaru na hranu korby tohto vozidla s tovarom na mieste dodania. Miesto dodania tovaru musí byť prístupné po oficiálnych cestných komunikáciách pre nákladné vozidlá.

7.4 Tovar je doručovaný logistickým partnerom predávajúceho.

7.5 Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky s tovarom uskutočniť kontrolu zásielky s cieľom zistiť či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Pokiaľ sú pri prevzatí zistené zjavné znaky poškodenia, zákazník zásielku neprevezme a tento stav písomne nahlási predávajúcemu. Zákazník si zároveň skontroluje počet balíkov na prepravnom liste so skutočným počtom doručených balíkov, ktoré musia byť identické. Ak sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom balíkov doručovaných, zákazník preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a reklamáciu nahlási písomne predávajúcemu.

7.6 Cena dopravy tovaru v rámci celej Slovenskej republiky je účtovaná vo výške 10% z celkovej konečnej ceny tovaru, ak nie je uvedené inak. Cena dopravy do a v rámci celej Českej republiky je účtovaná vo výške 15 % z celkovej konečnej ceny tovaru ak nie je uvedené inak.

7.7 Pokiaľ je zásielka doručovaná kuriérom, zákazník nemusí byť vopred kontaktovaný. Pokiaľ zákazník nie je pri doručovaní zásielky zastihnutý, je mu v mieste doručenia zanechané oznámenie, na základe ktorého je zákazník povinný kuriérsku spoločnosť kontaktovať a dojednať s ňou čas dodania. Termín dodania tovaru je zachovaný i vtedy, pokiaľ je pokus o doručenie zásielky, pri ktorom nebol zákazník zastihnutý, uskutočnený pred uplynutím termínu dodania tovaru.

7.8 Ak bude potrebné doručenie zásielky opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo inej ním poverenej osoby na mieste dodania tovaru, všetky náklady na doručenie a aj opakované doručenie tovaru hradí kupujúci.

7.9 Zákazník je povinný uhradiť skutočné náklady dopravy (dopravné) v prípade, že zákazník neprevezme od kuriera tovar, z dôvodu na strane zákazníka, pokiaľ zákazník pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru písomne nenahlási predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7.10 Ak je vystavený tovar na predajni určený k priamemu predaju, zákazník je povinný pri jeho odobraní uhradiť celkovú kúpnu cenu predávajúcemu v plnej výške. Zákazník si tento tovar na vlastné náklady a riziko odoberie a prepraví na ním určené miesto. Predávajúci nezodpovedá za žiadne poškodenia a vady vzniknuté pri preprave v réžii kupujúceho. Predávajúci tovar pripraví k odobraniu, tak aby bola bezpečná manipulácia s tovarom zabezpečená. Vzhľadom na podmienky prevádzky ako kúpneho miesta, nemôže predávajúci zabezpečiť také zabalenie tovaru ako by zabezpečil v prípade objednania iného kusu tovaru.

7.11 Kupujúci berie na vedomie, že termín dodania uvedený v bode 7.1 a na cenovkách je orientačný. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany výrobcu, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane. O tejto skutočnosti predávajúci oboznámi kupujúceho a na požiadanie vydá kupujúcemu písomné potvrdenie. V tomto prípade kupujúcemu nevzniká nárok na odškodnenie v podobe napr. dodatočnej zľavy ani na inú kompenzáciu zo strany predávajúceho.

7.12 V prípade, ak kupujúci nezaplatí za tovar a neprevezme ho do 7 dní po uplynutí lehoty stanovenej v kúpnej zmluve alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5 EUR s DPH za každý aj začatý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe, sa zaplatená záloha za dohodnutý tovar započíta v celej výške na zmluvnú pokutu.

7.13 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho sú k dispozícii zákazníkovi v elektronickej podobe a na trvalých nosičoch.

7.14 Zákazník si môže objednať dodanie tovaru, ktorý je skladom, na určitú hodinu v deň nami plánovaného dodania tovaru a to za poplatok 50,00 EUR s DPH. Vyhradzujeme si právo v dôsledku nepredvídateľnej dopravnej situácie, prísť na miesto určenia v časovom predstihu alebo v časovom sklze.